Tin nội bộ

CHƯƠNG TRÌNH KÝ KẾT HỢP TÁC CHUYÊN MÔN GIỮA BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC VÀ BVHB